L'Aiguille du Midi: The horizon from the Midi to the Gros Rognon.
[Prev] [Thumbnail Index] [Next]
Picture 'rognon.jpg' 2713x496 pixels.
[Prev] [Thumbnail Index] [Next]

Reset Site